­

Dokončili jsme webové stránky ww.janaska.com. Jedná se o jednoduché informační stránky postavené na CMS JOOMLA s upravenou šablonou dle požadavku zákazníka. Stránky jsou ve dvou jazykových mutacích.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MPJ spol. s r.o.

A. Základní ujednání

1. Poskytovatelem hostingových služeb je společnost MPJ spol. s r.o. se sídlem Bezručova 186/6, Žďár nad Sázavou, 591 02, IČO: 47907622, DIČ: CZ47907622. Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 9376.

2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s poskytovatelem smlouvu o hostingu (dále jen smlouva) a souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Provozem hostingu, VSP hostingu, POHODA hostingu se rozumí technické zabezpečení zpracování dat, služeb databází, správa sítí spočívajících ve správě domény 2. úrovně uživatele na technických prostředcích poskytovatele nabízenými druhy hostingu. Servery jsou provozovány na území EÚ. Fyzické umístění zpracovávaných a uložených dat je na území EU. Uživatel tedy splňuje podmínky GDPR o umístění dat.

B. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

1. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele:

 • nepřetržitý provoz serverů, na kterém jsou provozované hostingové služby uživatele
 • technickou podporu podle typu uzavřené smlouvy
 • registraci domén 2. řádu a nastavení DNS záznamů u správce doménového jména

2. Za účelem poskytování hostingových služeb dle Smlouvy o poskytování hostingových služeb se uživatel zavazuje poskytovateli poskytnout nutnou součinnost při montáži, údržbě, opravě, úpravě, upgrade technického zařízení poskytovatele, a to po celou dobu trvání smlouvy.

3. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě Smlouvy.

4. Smlouva o hostingu uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem definuje služby, které jsou poskytovány výhradně pro potřebu uživatele a uživatel nesmí třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele umožnit užívání těchto služeb. Uživatel si je plně vědom, že odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb. V případě neuzavření smlouvy o hostingu v písemné podobě, zákazník bezpodmínečně souhlasí se všemi body této smlouvy.

5. Uživateli hostingu je zakázáno a poskytovatel je tímto oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle smlouvy, jestliže uživatel poruší níže uvedené zákazy a prostřednictvím technických prostředků poskytovatele bude:

 • nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
 • propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů
 • nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
 • provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho dalšího prodeje nebo poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám, taktéž warez, gamez, crack servery anebo obsah s podobným zaměřením a servery zaměřené na download sw
 • provozovat servery zaměřující se na spam a antiSEO služby
 • provozovat servery, které nevhodnou konfigurací přitěžují databázové systémy poskytovatele
 • umisťovat na síť Internet rasistické informace nebo informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána
 • provozovat servery uživatelů, kteří poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
 • porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
 • provozovat servery, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
 • používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet
 • provozovat jakékoliv servery, jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.
 • uživatel nesmí znemožnit v případě hostingu VPS serveru funkci ping (ICMP reply), pro zajištění monitoringu VPS serveru.
 • na VPS serverech a hostingu všeobecně není povoleno provozovat dlouhodobě výkonově náročné procesy, např. těžbu cryptoměn, I/O a hi-performance computing.
 • na hostingových službách a VPS serverech je zakázáno používat aplikace pro hromadné rozesílání emailů.
 • Vyjímku pro hromadné rozesílání emailů tvoří server poskytovatele definovaný zvláštním ujednání a službou k tomu určenou. každou stížnost na hromadné rozesílání emailů ze serveru uživatele předá poskytovatel uživateli k okamžitému vyřešení a napravení situace. Pokud uživatel nevyřeší stížnost na hromadné rozesílání emailů ze serveru uživatele do 48 hodin od upozornění poskytovatelem, poskytovatel bez dalšího upozornění pozastaví provoz serveru uživatele.

V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci, svým jednáním odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s porušením Všeobecných obchodních podmínek vznikla.

C. Domény

 1. Správcem doménových jmen je společnost zvolená uživatelem, jenž má oprávnění provádět registrace domén 2. úrovně (dále jen „registrátor“), registrátorem může být i poskytovatel.
 2. Uživatel má doménové jméno v doméně 2. úrovně pronajaté do užívání od registrátora. Za tento pronájem doménového jména platí uživatel poskytovateli a ten zvolenému registrátorovi poplatek.
 3. Veškerá dispoziční práva k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu náleží uživateli, který je oprávněn v rámci pronájmu s daným jménem nakládat dle obchodních podmínek příslušného registrátora domény 2. úrovně.

D. Závady, odstávky, reklamace, poruchy

 1. U poskytovaných služeb může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. Stejně tak poskytovatel za škody neodpovídá v případech uvedených v odst. 2, 5 a 8 tohoto článku.
 2. Poskytovatel má právo u každé hostingové služby na plánovanou odstávku k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru, a to v rozsahu nezbytně nutném k opravě serverů. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 6 hodin před zahájením plánované odstávky, případně informovat zákazníka jinak.
 3. Poskytovatel bude podle svých možností a schopností realizovat odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.
 4. Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároků na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními nebo neodbornými zásahy.
 5. Uživatel je povinen reklamaci výpadků a poruch uplatnit u poskytovatele písemně ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od ukončení, nebo odstranění výpadku.
 6. Uživatel nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě housingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky poskytovatele.
 7. Reklamace nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli účtované ceny služeb v plné výši do data jejich splatnosti.
 8. Poskytovatel nepřizná slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud uživatel nehradí řádně a včas poskytované služby. Pokud poskytovatel v rámci reklamačního řízení přizná uživateli slevu z ceny služeb a uživatel služby nehradí řádně a včas, má poskytovatel právo veškeré své finanční nároky vůči uživateli započíst na přiznanou slevu z ceny služeb.
 9. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám, způsobí zejména tím, že na serveru poskytovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy strojů poskytovatele nebo znemožňující dostupnost třetích osob
 10. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám způsobí tím, že ze serveru bude odesílat nevyžádanou poštu. Způsobená škoda se zejména týká umístění IP adresy serveru na blacklisty a finanční postihy od anti-spam autorit a UOOU.
 11. Uživatel bere na vědomí, že kromě přiznané slevy z ceny poskytovaných služeb poskytovatel neodpovídá za škody v důsledku neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.

E. Objednávky, smlouvy, platební podmínky

 1. Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele formou uzavření Smlouvy o poskytování hostingových služeb. V této smlouvě se strany dohodnou na předmětu a rozsahu plnění, platebních a dalších podmínkách.
 2. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Způsob účtování jednotlivých služeb poskytnutých uživateli je dán typem služby. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat platební podmínky uvedené ve smlouvě. V této smlouvě se strany dohodnou na ceně poskytovaných služeb v závislosti na délce fakturačního období, na případných slevách nebo přirážkách, způsobech platby, délce fakturačního období apod.
 3. U placených služeb bude poskytovatel fakturovat předem, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uživatelem před zahájením plnění služeb, pokud shledá poskytovatel jakékoliv pochybnosti na straně uživatele.

F. Trvání a zánik Smluv o poskytování datových telekomunikačních služeb

Smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou tak určitou, a to na dobu až jednoho roku jak v písemné tak ústní variantě.

Výpověď smlouvy je uživatel povinen zaslat písemně (v elektronické formě) na emailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel přijetí výpovědi potvrdí uživateli zpětným emailem. Písemnou výpověď lze doporučeně odeslat na adresu sídla poskytovatele.

Pokud si uživatel do konce výpovědní lhůty nezmění poskytovatele hostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), zavazuje se uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu na další časové období podle dosud využívané služby.

Poskytovatel má právo vypovědět smlouvu okamžitě, porušuje-li uživatel smluvní, nebo všeobecné obchodní podmínky, neplatí-li za odebrané služby, nebo je-li více jak 14 dnů v prodlení s plněním finančních závazků vůči poskytovateli. V případě více než 14 denního prodlení platby za hostingové služby dochází automaticky k ukončení služeb a smazání všech dat bez možnosti obnovy.

V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele, má uživatel právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou platností.

Poskytovatel zasílá výpověď uživateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

G. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“)
 2. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 3. Podepsáním zpracovatelské smlouvy uživatel uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.
 4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“).
 5. Uživatel v pozici správce osobních údajů tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti MPJ spol. s r.o. se sídlem Bezručova 186/6, Žďár nad Sázavou, 591 02, IČO: 47907622, DIČ: CZ47907622, společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 9376 (dále jen „Poskytovatel“), jakožto zpracovateli osobních údajů a poskytovateli hostingových služeb, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Poskytovatele, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.
 6. Tento souhlas uděluje Uživatel dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.
 7. Uživatel zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.
 8. Uživatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu má Poskytovatel právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto zákazník vyjádří nesouhlas.

H. NDA - Dodatek o mlčenlivosti

Vzhledem k tomu, že poskytovatel považuje tato jednání za důvěrná, v rámci těchto jednání poskytnutí informací na jejichž utajení a důvěrnosti má zájem poskytovatel, vyžaduje o nich zachování mlčenlivosti, rozhodly se obě strany uzavřít tuto smlouvu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že následující ustanovení a podmínky budou použity v případě, kdy jedna ze Smluvních stran (dále jen „Poskytovatel důvěrné informace“) poskytne druhé ze Smluvních stran (dále jen „Příjemce důvěrné informace“) důvěrné informace.

Veškeré důvěrné informace vlastněné výhradně Poskytovatelem důvěrné informace a poskytnuté Příjemci důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím Poskytovatele důvěrné informace. Příjemce důvěrné informace musí udržet a chránit jejich důvěrný charakter se stejným úsilím, jaké věnuje ochraně vlastních důvěrných informací, nejméně však v míře obvyklé s přihlédnutím ke všem okolnostem.

S výjimkou rozsahu vyžadovaného účelem této smlouvy Příjemce důvěrné informace souhlasí, že nebude jakkoli rozmnožovat, jakékoli důvěrné informace ani nebude takovéto informace poskytovat třetím stranám ani svým zaměstnancům nebo zástupcům, kteří tyto informace nepotřebují znát pro účely této smlouvy a spolupráce Smluvních stran.

Veškeré nehmotné i hmotné formy důvěrných informací (např. informace z ftp a databází, mail-listy) dodané podle této smlouvy jsou a zůstanou vlastnictvím Poskytovatele důvěrné informace a tyto důvěrné informace budou zničeny po skončení trvání smlouvy.

Důvěrné informace zahrnují zejména:
obchodní tajemství, postupy, definice, specifikace, programy, všechny informace z ftp a mySQL databáze, mail listy, technické a jiné know-how, provozní metody a postupy, obchodní strategie, obchodní a marketingové plány, návrhy, dohody, smlouvy, finanční, obchodní a další provozní údaje smluvních stran, informace o klientele atp., údaje podléhajících ochraně podle zvláštních zákonů (zejména informace tvořící součást bankovního tajemství podle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách a osobní a citlivé údaje podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Poskytovatel nebude zveřejňovat uživatele mezi reference společnosti bez výslovného svolení uživatele.

Poskytovatel neposkytne žádné kontaktní údaje na uživatele třetí straně, vyjma zákonných povinností, anti-spam autorit a provozovatele datacenter.

I. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o hostingu a technickém zabezpečení zpracování dat, služeb databází, správa sítí spočívajících ve správě domény 2. úrovně uživatele na technických prostředcích poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných obchodních podmínek.

Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.

V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.

Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů ( sídel, adres, telefonních čísel, faxů, e-mailů apod.).

Změny a dodatky Smluv musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, případně občanským zákoníkem. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2014.

 
 
Z adresy:
 
 
 

Najdete nás na adrese: MPJ spol. s r.o., Bezručova 186/6, Žďár nad Sázavou, 591 02, IČO 47907622

AKTUÁLNÍ INFO

Dokončili jsme www stránky janaska.com

Dokončili jsme webové stránky ww.janaska.com. Jedná se o jednoduché informační stránky postavené na CMS JOOMLA s upravenou šablonou dle požadavku zákazníka. Stránky jsou ve dvou jazykových mutacích. 

 

Implementace eFa4 OpenSource Spamfilter

Tento článek obsahuje základní informace o instalaci a implementaci Open Source Anti spamovému filtru eFa 4 OpenSource Spamfilter. eFa4 je možné implementovat různými způsoby, jak do firmy tak i jako v našem případě pro malého ISP providera. Tato instalace bude vycházet z konfigurace eFa4 pouze pro filtraci příchozí pošty. Pokud by Vás článek zaujal, zaregistrujte se a potom, je možné článek číst. 

 

Dokončili jsme www stránky Restaurace U Jana Žižky

Dokončili jsme a předali zákazníkovi do ostrého provozu jednoduché informační webové stránky firmy Restaurace U Jana Žižky - www.uzizky.cz. Systém je opět založen na CMS systému JOOMLA 3 s upravenou šablonou pro splnění požadavků klienta na jednoduché a přehledné www stránky s možností presentace a vlastní editace jídelního lístku a aktualit služeb poskytovaných zákazníkům.

 

Dokončili jsme www stránky Autorosecký s.r.o.

Dokončili jsme a předali zákazníkovi do ostrého provozu webové stránky firmy Autorosecký s.r.o. Systém je opět založena na CMS systému JOOMLA 3 s upravenou šablonou pro splnění požadavků klienta na jednoduché a přehledné www stránky vyjadřující firemní identitu a poskytované služby zákazníkům.

 

KALKULAČNÍ SYSTÉM ZAKÁZEK

Zprovoznili jsme nový systém kalkulací Vašich tiskových zakázek. Na našich stránkách již nebudeme zveřejňovat orientační ceníky tisků pro Vaši informaci. Na základě vyhodnocení přístupů na naše www stránky do sekce ORIENTAČNÍCH CEN TISKŮ jsme zjistili přístupy konkurenčních firem a používání našich kalkulátorů pro nekalou soutěž v tiskovém oboru. Nechceme Vás Však připravit o možnost zrychleného získání orientačních cen tisků. Proto jsme umístily ceníky pro Vás do sekce KALKULACE do které získáte přístup po registraci v systému. Tento způsob Vás sice mírně zdrží při potřebě získat cenu, musíte se přihlásit, ale na druhou stranu jsme pro Vás připravili archiv Vašich kalkulací a můžete se tak zpětně podívat do historie již spočítaných zakázek. Věříme, že nás v tomto kroku pochopíte a podpoříte. V této sekci také naleznete ORIENTAČNÍ CENÍK TISKŮ.

 

TECHNICKÁ PODPORA

Zprovoznili jsme nový systém technické podpory hostingů.
Pro zrychlení zpracování Vašich technických dotazů nebo případných oprav a úprav všech typů hostingů jsme pro Vás připravili Ticketovací systém technické podpory. Vaše požadavky a naše následné reakce jsou dlohodobě evidovány a slouží jak Vám k evidenci tak k prokázání přístupů našich techniků do Vašeho systému dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

 

 

 

Eshop České cukrovinky v maďarštině.

Předali jsme a nasadili do ostrého provozu další eshop Českých cukrovinek, tentokrát v maďarské verzi.
čti více

 

Nové stroje pro postpress

V druhé polovně roku 2019 jsme zakoupili další nové stroje do naší divize digitálního tisku.
čti více

 

Dokončili jsme www stránky AntiAging Academy

Předali jsme a nasadili do ostrého provozu webové stránky firmy Anti Aging Academy.
čti více

 

 

 

Potisk obálek DL a C5.

Nově jsme do našeho tiskového portfolia zařadily tisk na obálky všech standardních rozměrů.
čti více

 

Efektové fólie

Nově nabízíme dokončovací práce přenosem speciálních fólií na tištěnou grafiku.
čti více

 

Dokončili jsme www stránky ZTG s.r.o.

Předali jsme a nasadili do ostrého provozu webové stránky firmy ZTG s.r.o.
čti více

 

 

 

Dokončili jsme www stránky Partner Elektro a.s.

Předali jsme a nasadili do ostrého provozu webové stránky firmy Partner Elektro a.s.
čti více

 

Eshop Vacushape firmy Wellnessprofi s.r.o.

Předali jsme a nasadili do ostrého provozu jednoduchý eshop firmy Wellnessprofi s.r.o.
čti více

 

Eshopy Chuť zdraví a Zdraví krása dárky

Předali jsme a nasadili do ostrého provozu webové stránky eshopů chutzdravi.cz a zdrav-krasa-darky.cz.
čti více

 

Máte nějaké dotazy? Zavolejte nám +420 777 321 904

 

­